+46 70-300 80 99 (vardagar kl 9-18, nås lättast via mail) info@apporteringtillvardagochfest.se
Hem » Allmänt » Ordförklaringar

IMG_4485Inom både jaktvärlden och klickerträningen finns det många specialuttryck som kan vara svåra att förstå i början. Här har vi samlat en lista på de vanligaste och dem som vi tycker är bra att känna till. Hör av dig om du saknar något så lägger vi till ytterligare förklaringar!

Betingning Betyder samma sak som inlärning (se Inlärning).

Bygga värde Innebär att vi genom att belöna hunden riktigt bra för ett visst beteende gör det allt roligare för hunden att genomföra det. Beteendet blir helt enkelt värdefullt för hunden.

Dirigering Du, men inte hunden, vet var föremålet finns och ska skicka hunden dit. Du behöver kunna skicka hunden rakt fram, åt höger, vänster och längre ut.

Dummy En tygpåse fylld med till exempel plastkulor eller sågspån som används vid träning och ibland tävling för att efterlikna vilt. Dummyer är lättare att hantera och förvara än vilt. De finns i många olika storlekar, från bara 20 gram upp till flera kilo. De vanligaste vikterna som vi använder är 200, 400 och 600 gram.

Externbelöning En belöning som hunden sett att du lagt ut någonstans och som den får springa och ta när den fått ”varsågod”.

Flyt Beteendet är nästan automatiserat och sker utan att hunden behöver tänka efter. Ett flytande beteende har också en väldigt kort latenstid (se Latenstid) och utförs med fart och precision varje gång. Flyt kan mätas som antal repetitioner av ett beteende som hunden kan göra på en viss tid, till exempel en minut.

Frisignal Kallas även frikommando och innebär att hunden på just den signalen får lämna sin position för att fortsätta arbeta tillsammans med oss. Vi säger till exempel ”fri” när hunden ska komma ut ur buren eller när den får resa sig från sittande.

Fånga beteende När hunden spontant utför ett beteende vi vill ha passar vi på att belöna det. Sitt är till exempel ett beteende som brukar vara väldigt lätt att fånga.

Förstärka Innebär att hunden blir belönad för ett visst beteende – vilket leder till att den vill upprepa det. Om vi tänkt belöna ett beteende är det viktigt att hunden verkligen uppfattar det som en belöning, annars har vi inte förstärkt beteendet.

Förstärkning Något som gör att sannolikheten för ett beteende ökar.

Generalisera Eller störningsträna innebär att vi lär hunden att utföra beteenden i olika miljöer och trots störningar i form av till exempel leksaker, människor, skott eller andra hundar.

Grundfärdighet En del av ett moment. De olika grundfärdigheterna kombinerar vi sedan till färdigt moment. Køste och Egtvedt (2008) jämför grundfärdigheterna med bokstäver, som kombineras till ord (delmål) och meningar (färdiga moment).

Handtarget Innebär att hunden sätter sin nos mot din handflata. Target betyder mål, det vill säga din hand blir en måltavla för hunden.

Inlärning Upplevelser och erfarenheter som påverkar ett beteende och därmed förändrar det. Delas upp i klassisk och operant inlärning (se klassisk betingning och operant inlärning).

Inofficiella prov Resultaten från inofficiella prov rapporteras inte in till något officiellt register och är inte synliga någon annanstans än i arrangörernas sammanställning. SSRKs working test är alltid inofficiella, men det arrangeras även inofficiella B-prov och A-prov för retriever och inofficiella fältprov för spaniel.

Kallvilt Vilt som vid apporteringstillfället är kallt, det vill säga inte nyskjutet. Ibland har det även varit fruset.

Klassisk betingning Är samma sak som klassisk inlärning. Handlar om känslor och reflexer, det vill säga beteenden som hunden inte kan styra över själv. Hunden lär sig att koppla ihop en stimulus med en reflex. Det kallas även respondent eller Pavlovsk inlärning.

Klicka När vi säger ”klicka” menar vi alltid klicka (eller markera rätt beteende på något annat sätt) och belöna hunden.

Klickerklok När hunden lärt sig att klicket betyder ”nu gjorde du rätt” och sedan gör om det beteende som den nyss fick klick för samt att ett uteblivet klick betyder ”försök igen eller ändra på något”.

Knalla Hunden tjuvstartar utan att du har gett den något kommando. Den ursprungliga betydelsen kommer från ordet ”knallapportör” och betyder helt enkelt att hunden sticker iväg för att hämta ett vilt direkt efter skottet (knallen). Nu säger vi att hunden knallar även om det inte är något skott inblandat.

Kriterium Ett krav som måste uppfyllas för att hunden ska få sin belöning.

Latenstid Tiden det tar från det att hunden avslutat sin belöning till dess att den bjuder på beteendet igen.

Linjetag Du vet var föremålet finns men det vet inte hunden. Du dirigerar hunden till rätt område genom att skicka den rakt ut från din sida och sedan blåsa närsöksignal när den kommit till rätt område. Vi skiljer på dolda och synliga linjetag. Synliga innebär att hunden sett att ett föremål lagts ut.

Markering Både du och hunden vet var föremålet finns eftersom ni sett det falla. Det vanligaste är enkelmarkeringar, men i högre klasser ingår dubbeloch trippelmarkeringar.  En dubbelmarkering innebär att det faller två markeringar innan du skickar hunden. Hunden ska då först hämta in ett föremål, och sedan det andra. Den ska inte försöka ta båda samtidigt eller springa från det första till det andra utan att ha lämnat det första föremålet hos dig först.

Negativ förstärkningg Ett obehag försvinner vilket gör att sannolikheten för att beteendet (som ledde till att obehaget försvann) ska upprepas ökar. Ett exempel är tvångsapportering när föraren vrider om örat på hunden tills den griper apporten. När hunden griper upphör obehaget.

Negativt straff Något som hunden vill ha försvinner vilket gör att sannolikheten för att beteendet ska upprepas minskar. Till exempel att vi plockar upp markeringen om hunden tjuvstartar.

Närsök Ett litet område där hunden ska leta efter föremål eller vilt.

Officiellt prov Resultaten från officiella jaktprov rapporteras in till Svenska Kennelklubben (SKK) och blir synliga på Hunddata, SKKs databas med officiella
provoch veterinärresultat. Även Jaktspanielklubben och Jaktretrieverklubben anordnar officiella prov som registreras hos dem.

Omvänt lockande Innebär att hunden behärskar sig och avstår från något den gärna vill ha för att få sin belöning. Ofta visar vi en godisbit i vår öppna handflata när hunden gör rätt och stänger handen om hunden försöker ta godisbiten.

Operant inlärning Alla beteenden som hunden själv kan välja att utföra eller att inte utföra. Åtföljs alltid av en konsekvens som kan vara trevlig eller otrevlig för hunden.

Positiv förstärkning Något trevligt läggs till vilket gör att sannolikheten för att beteendet ska upprepas ökar. Till exempel hunden sätter sig och vi ger den en godisbit eller börjar leka med den.

Positivt straff Ett obehag läggs till vilket gör att sannolikheten för att beteendet ska upprepas minskar. Till exempel hunden drar i kopplet, föraren gör ett ryck i kopplet och hunden slutar dra.

Riktat närsök Innebär att du ska kunna skicka hunden ungefär i en riktning och hålla den kvar i sökområdet tills den hittat viltet. Detta förekommer endast i nybörjarklass på B-prov för retriever. Högre upp i klasserna blir det istället linjetag och dirigering som testas.

Runner En “runner” är det engelska begreppet för ett skadeskjutet vilt som är så pass lite skadeskjutet att det fortfarande kan springa iväg.

Shejping Efter engelskans ”shaping”, att forma, vilket innebär att vi stegvis formar det beteende vi vill ha genom att belöna hunden för varje steg i rätt riktning.

Shejpingklok Betyder ungefär samma som klickerklok. Hunden har lärt sig spelets regler och försöker hela tiden lite mer utan att ge upp så att vi successivt kan forma nya beteenden.

Skammat vilt eller en skammad fågel är vilt som blivit skadeskjutet. Skammat vilt måste prioriteras vid apporteringsarbetet för att det ska kunna avfångas (avlivas) så fort som möjligt och därmed förkorta dess lidande.

Stimuluskontroll Hunden utför det du vill på kommando, det vill säga om du säger ”sitt” sätter hunden sig och gör heller inget annat, till exempel lägger sig. Kommandot kan vara ett ord, en visselsignal, ett handtecken eller något i miljön, helt enkelt vad som helst som hunden kan uppfatta och har lärt sig betyder att den ska utföra ett visst beteende.

Straff Något som gör att sannolikheten för ett beteende minskar.

Strategisk belöningsplacering Innebär att vi placerar belöningen på ett genomtänkt sätt som antingen förstärker den position hunden befinner sig i, underlättar starten av nästa repetition eller skapar en förväntan åt ett visst håll hos hunden.

Stöt Att hunden stöter innebär att den jagar upp viltet så att det tar till vingarna eller benen. När hunden har stött upp viltet stannar den kvar på platsen för att inte riskera att träffas av ett eventuellt skott. Därefter apporterar hunden det skjutna viltet på kommando. Detta gäller endast spaniel (och stående fågelhundar, men då är stöt ett oönskat beteende).

Säkert beteende  Vi säger att ett beteende är säkert, eller pålitligt, när hunden gör rätt mer än 95 procent av gångerna.

Sök Hunden letar i ett område där varken du eller hunden vet var föremålen finns.

Target Helt enkelt vad som helst som hunden ska uppsöka med någon kroppsdel, som tassen, nosen eller rumpan.

Uppflog När en fågel flyger upp.

Uppsprång När till exempel en kanin stöts upp och springer iväg. Ofta används uppflog även då kaniner stöts.

Varmvilt Vilt som fälls och apporteras under jakt.

Vallad terräng Mark där en eller flera människor och eventuellt hundar har gått tidigare och därmed spridit en massa dofter.

Överträna Vi lär hunden göra mer än vad som behövs, till exempel tränar vi den med svårare störningar än vad som troligen dyker upp på jaktprov. Överträningen gör att det blir enklare att utföra det den ska oavsett vad som händer runt omkring.

%d bloggare gillar detta: